Kira Kira Policy
นโยบายของ คิระ คิระ

 

เงื่อนไขในการรับสินค้าตัวอย่าง จาก คิระ คิระ

1. ผู้ที่ลงทะเบียบจะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสินค้าตัวอย่างจาก คิระ คิระ เท่านั้น หากทางแบรนด์ตรวจสอบ พบว่าไม่ใช่ผู้ลงทะเบียนครั้งแรก เราจะขอสงวนสิทธิ์ในการรับสินค้าตัวอย่าง
2. การลงทะเบียนนี้ ถือเป็นการยินยอมให้แบรนด์ kira kira คอยส่งข่าวสาร และโปรโมชั่นให้ ซึ่งคุณสามารถกดยกเลิกได้ทุกเมื่อ
3. กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง และครบถ้วน โดยเฉพาะที่อยู่ และ ประเภท/ขนาดของผ้าอ้อม หากบริษัทพบว่าที่อยู่ไม่ครบถ้วน ทางเราจะขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่ง และ เมื่อทำการจัดส่งแล้ว จะไม่มีการรับเปลี่ยนคืนสินค้า
4. ที่อยู่ ต้องเป็นที่อยู่ที่มีคนรอรับสินค้าอยู่ที่ปลายทาง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ หากไม่มีผู้รับสินค้าที่ปลายทาง เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจัดส่งครบถ้วนอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราตระหนักถึงความสำคัญของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง เราขอยืนยันการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด กรุณาอ่านรายละเอียดของนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลนี้และกรุณาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งข้อมูลส่วนตัวของท่าน ซึ่งนโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

  1. ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์ และอื่นๆ เมื่อท่านลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการนำเสนอสินค้า และบริการต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการและความสนใจของท่าน

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด

  1. Cookies

Cookies คือ ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของท่าน เพื่อทำการเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม เมื่อท่านเปิดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งในคราวหลังเครื่องก็จะจำได้ทันทีว่าท่านเคยเข้ามาเยี่ยมชมแล้ว

Cookies ไม่ใช่โปรแกรมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานแล้วทำลายไฟล์ต่างๆ แต่มีไว้เพื่อช่วยให้เราคอยติดตามว่าผู้ใช้แวะเยี่ยมหน้าใดบ้าง เริ่มต้นจากหน้าไหนจบลงด้วยหน้าไหนและบ่อยแค่ไหน เราไม่ได้ใช้ Cookies เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้คือใคร เพียงแต่บอกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นี้เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว

Cookies ไม่ได้ใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ หากท่านไม่ประสงค์ให้ Cookies เข้าไปอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถสั่งให้บราวเซอร์ปฏิเสธไฟล์ Cookies ได้

ประโยชน์ของ Cookies :

(1). ใช้จัดเก็บข้อมูลของผู้แวะเข้ามาเยี่ยมชม และจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกแต่ละท่านเพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการให้ตรงตามความต้องการของแต่ละท่านมากที่สุด

(2). ใช้ประเมินจำนวนผู้เข้าชม การใช้บราวเซอร์แต่ละประเภทจะมีการใช้ Cookies ที่แตกต่างกันออกไป ทำให้สามารถจำแนกการใช้งานของผู้เข้าชมทั้งที่เป็นสมาชิกและมิได้เป็นสมาชิกได้ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการนำเสนอโฆษณาให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยประเมินจากความสนใจ และพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต

(3). ใช้ตรวจสอบความถี่ในการใช้งาน หรือรูปแบบการเข้าชม การตรวจสอบ Cookies นี้นอกจากจะทำให้เราเข้าใจถึงลักษณะนิสัย และพฤติกรรมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้ว ยังมีผลต่อการปรับปรุงบริการของเรา เนื้อหา การโฆษณา และการส่งเสริมการขายต่างๆ ในเว็บไซต์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล

  1. การใช้ข้อมูลของสมาชิก

จุดประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิก คือ นำเสนอบริการที่เหมาะสมที่สุดแก่สมาชิกในช่วงเวลาที่ท่านเข้ามาแวะเยี่ยมชม และใช้บริการเว็บไซต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ซึ่งในบางครั้งอาจมีจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ส่งถึงท่าน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และบริการต่างๆ ทั้งนี้ หากท่านไม่สนใจหรือไม่มีความประสงค์ในการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ท่านสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ

สำหรับข้อมูลทุกชนิดที่ท่านมอบให้บริษัทฯ ท่านมอบสิทธิในการใช้ ทำสำเนา แก้ไข ลบทิ้งทั้งหมด ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และนำไปสร้างสรรค์งาน และ/หรือ นำข้อมูลดังกล่าวเข้าประกอบกับสื่อหรือเทคโนโลยีทุกรูปแบบที่มีอยู่ในโลกใบนี้โดยไม่จำต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ แก่ท่าน ทั้งนี้ การมอบสิทธิในส่วนนี้เป็นการมอบสิทธิแบบถาวร ไม่คิดมูลค่า และไม่อาจเพิกถอนได้ อนึ่ง ท่านมอบอนุญาตแบบไม่เฉพาะตัวให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายของบริษัทฯ ในการเข้าถึงข้อมูลของท่านผ่านทางไซต์เหล่านี้ และเพื่อใช้ ทำซ้ำ เผยแพร่ จัดทำงานอันมีข้อมูลดังกล่าวเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนนำเสนอและแสดงข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้รับอนุญาตผ่านการใช้งานเชิงฟังก์ชั่นของไซต์เหล่านี้

ทั้งนี้ บริษัทฯเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการใช้ข้อมูลทั้งปวงที่ท่านมอบให้ และ/หรือ บริษัทในเครือสงวนสิทธิในการแก้ไข ตัดทอน หรือลบข้อมูลอย่างหนึ่งอย่างใดใช้ดุลยพินิจฝ่ายเดียวพิจารณาแล้วเห็นว่ามีลักษณะที่ละเมิดแนวปฏิบัติว่าด้วยการใช้ข้อมูลหรือข้อกำหนดใดๆ ที่ระบุในเอกสารนี้ และบริษัทฯ ไม่อาจรับประกันว่าท่านจะได้เข้ามีส่วนในการแก้ไขหรือลบข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ และโดยทั่วไปแล้ว การให้คะแนนสินค้าหรือความคิดเห็นของลูกค้าจะปรากฏบนระบบสาธารณะภายในสองถึงสี่วันนับจากวันที่โพสต์ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะลบโพสต์หรือข้อมูลใดๆ ที่ท่านได้โพสต์หรือให้ไว้โดยไม่จำต้องชี้แจงถึงเหตุแห่งการปฏิบัติดังกล่าว

  1. การเก็บข้อมูลของสมาชิก

ในกรณีที่มีการขอข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม บริษัทฯ จะเป็นผู้รับทราบและเก็บข้อมูลเหล่านั้นแต่เพียงผู้เดียว ยกเว้นในบางกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลต่อผู้อื่น เช่น รายการส่งเสริมการขาย หรือกิจกรรมส่งเสริมการตลาดใดๆ ที่เกิดขึ้นใน https://kirakira.acommercedev.com อาจได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่างๆ หรืออาจมีการสนับสนุนร่วมกันจากบริษัทคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ ข้อมูลของสมาชิกบางส่วน หรือข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวมจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว อาจถูกนำเสนอต่อบริษัทที่ให้การสนับสนุน

หมายเหตุ: ในกรณีที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่น ๆ ที่มี link อยู่บน https://kirakira.acommercedev.com อาจสามารถเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ ซึ่งในกรณีนี้ข้อมูลเหล่านั้นมิได้รวมอยู่ในนโยบายพิทักษ์สิทธิส่วนบุคคลของทางบริษัทฯ

  1. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน

ปกติแล้วเรามิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีพิเศษ ดังนี้

5.1 ข้อมูลสำหรับบริษัทในเครือ บริษัทคู่ค้าและ/หรือพันธมิตรทางธุรกิจ รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ

5.2 ในรายการส่งเสริมการขายบางรายการอาจมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้การสนับสนุนซึ่งการขอข้อมูลเหล่านี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลสมาชิกของท่านต่อผู้ให้การสนับสนุน เพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของท่านได้ในอนาคต

5.3 ในบางกรณี ท่านอาจได้รับเสนอโอกาสเพื่อรับข้อมูลหรือข่าวสารพิเศษจากบุคคลอื่นๆ เมื่อท่านตกลงยินยอมรับข้อมูลดังกล่าว ชื่อ และ email address ของท่านจะถูกเปิดเผย

5.4 บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลเป็นกรณีพิเศษเมื่อทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการจำแนก การติดต่อ และการดำเนินการด้านกฎหมายกับผู้ที่ละเมิดเงื่อนไข การให้บริการของทางบริษัทฯ หรือเป็นต้นเหตุแห่งความกระทบกระเทือน หรือความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้บริการของทางบริษัทฯ จากการแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิ์และสมบัติใดๆ ไม่ว่าด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้บริษัทฯ สามารถเปิดเผยข้อมูลหากได้รับการร้องขอจากทางราชการ ภายใต้อำนาจของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือด้วยวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นต่อการรักษา การพัฒนา การให้บริการ ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทฯ

  1. ข้อมูลที่ท่านมอบให้กับทางบริษัท

ในการระบุข้อมูลใดๆ บนหรือผ่านเว็บไซต์บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการ ท่านมีความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

ท่านเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในข้อมูลนั้น

ข้อมูลนั้นเป็นความจริงและถูกต้อง

ข้อมูลนั้นจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใด

ข้อมูลนั้นมิใช่ข้อมูลที่ได้มาโดยการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเผยแพร่และความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลนั้นไม่ละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับใดๆ

ข้อมูลนั้นต้องไม่มีลักษณะสบประมาท กล่าวร้าย ดูถูก เกลียดชัง หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางศาสนา หรือคุกคามบุคคลหนึ่งบุคคลใด

ข้อมูลนั้นต้องไม่อ้างถึงเว็บไซต์ ที่อยู่อีเมล์ ที่อยู่ติดต่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเว็บไซต์หรือบุคคลอื่นใด

หากข้อมูลนั้นมีความคล้ายคลึงหรือมีการระบุชื่อของบุคคลผู้มีตัวตน ท่านต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการระบุความคล้ายคลึง/ชื่อของบุคคลดังกล่าวในข้อมูล

ข้อมูลนั้นต้องไม่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมหรือไฟล์อย่างหนึ่งอย่างใดที่มีลักษณะบ่อนทำลายและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย